Τελική Έκθεση

Το ενιαίο επικαιροποιημένο Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης υποβλήθηκε στη ΔΑΕΕ τον Μάιο του 2021, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα περιεχόμενα (Τεύχος Master Plan, Tεύχη Παραρτημάτων και Φάκελος Χαρτών) και αφορούσε και τις δύο εκπονηθείσες Φάσεις, Α΄ και Β΄ της παροχής υπηρεσίας, ήτοι για περιοχές τόσο εντός, όσο και εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Στην Τελική Έκθεση Master Plan, αφενός συνοψίζονται τα κύρια σημεία της Παροχής Υπηρεσίας για τα εκπονηθέντα στάδια εργασιών, αφετέρου παρουσιάζονται οι τελικές Προτάσεις Δράσεων, Έργων – Μελετών προς ολοκλήρωση και νέων Μελετών – Ερευνών, που κρίθηκε ότι απαιτούνται στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, από το σύνολο των Προτάσεων, παρουσιάζονται διακριτά αυτές για τις οποίες κρίθηκε απαραίτητο να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό των αρμόδιων Φορέων με Άμεση Προτεραιότητα υλοποίησης.

Σύνδεσμος ανάγνωσης τεύχους Τελικής Έκθεσης Master Plan.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ
https://mpthess.gr