Αντικείμενο Έργου

Το παρόν Master Plan των περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, έχει ως στόχο να εντοπίσει τις περιοχές με διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα και τις περιοχές στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρών, καθώς και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στις τρεις από τις τέσσερις Λεκάνες Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

  • Αξιού (EL 1003),
  • Γαλλικού (EL 1004) και
  • Χαλκιδικής (EL 1005),

όπως αυτές έχουν ορισθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182/31-01-2014) και στην 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, (EL10), (ΦΕΚ 4675/29-12-2017).

Το γενικό αντικείμενο του Master Plan, διαμορφώνεται σε δύο άξονες και κάθε άξονας αποτελείται από διακριτά στάδια. Αναλυτικότερα, οι άξονες του Master Plan είναι οι κάτωθι:

  • ΦΑΣΗ Α΄ : Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, βάσει της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2η Έκδοση – Ιούνιος 2020).
  • ΦΑΣΗ Β΄ : Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος.

Κάθε ΦΑΣΗ αποτελείται από τα εξής διακριτά στάδια:

  • Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας – ΣΤΑΔΙΟ I
  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης – ΣΤΑΔΙΟ II
  • Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου – ΣΤΑΔΙΟ III
  • Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων – ΣΤΑΔΙΟ IV

Το νέο Master Plan, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από όλους τους Φορείς, που μελετούν και κατασκευάζουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε τα έργα τους να είναι σύμφωνα με τον γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ