Γενική Ιδέα (Concept)

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της υπάρχουσας πληροφορίας και της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής επικαιροποίησης του Master Plan, προέκυψαν τα αντίστοιχα Αντιπλημμυρικά Θέματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαχείριση και η αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, για την επίλυση των ανωτέρω Θεμάτων, δύναται να πραγματοποιηθεί ένα πλήθος προτεινόμενων επεμβάσεων με έργα, μελέτες και δράσεις.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, επιμερίζονται στις κατηγορίες:
Α. Δράσεις,
Β. Έργα – Μελέτες προς ολοκλήρωση και
Γ. Νέες Μελέτες – Έρευνες.


Βασικοί άξονες προτάσεων Master Plan – περιοχές σημαίνουσας αξίας:

✓ Τρεις (3) τελικοί αποδέκτες: ο κόλπος Θεσσαλονίκης, ο Έσω Θερμαϊκός κόλπος και ο Έξω Θερμαϊκός κόλπος.
✓ Πέντε (5) κύριοι αποδέκτες, ήτοι ο ποταμός Αξιός, ο ποταμός Γαλλικός, ο ποταμός Δενδροπόταμος, η Περιφερειακή Τάφρος Θεσσαλονίκης και ο ποταμός Ανθεμούντας.
✓ Πλήθος βασικών αποδεκτών οι οποίοι απορρέουν είτε στους κύριους αποδέκτες, είτε στους τελικούς.
✓ Περιοχές ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως το δέλτα του ποταμού Αξιού.
✓ Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος
✓ Περιοχή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία χρήζει αναβάθμισης σε συνδυασμό με περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης.
✓ Λιμένας Θεσσαλονίκης
✓ Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
✓ Ειδικές εγκαταστάσεις όπως οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.


Προτάσεις έργων διακρατικής ή εθνικής σημασίας:

 • Έργα στον ποταμό Αξιό διακρατικής-εθνικής σημασίας
 • Έργα στον ποταμό Γαλλικό → εθνικής σημασίας
 • Έργα που αφορούν στην περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Δενδροποτάμου → εθνικής σημασίας
 • Έργα που αφορούν στην Περιφερειακή Τάφρο Θεσσαλονίκης (και σε συμβάλλοντα ρέματα) → εθνικής σημασίας
 • Έργα που αφορούν στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Ανθεμούντα → εθνικής σημασίας
 • Έργα που αφορούν στην παραλιακή ζώνη των οικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας, Νέας Μηχανιώνας καθώς και στην παραλιακή ζώνη Επανομής → εθνικής σημασίας
 •  Έργα τα οποία αφορούν στην περιοχή του ιστορικού Κέντρου τηςπόλης της Θεσσαλονίκης, της Άνω Πόλης και της Δυτικής Θεσσαλονίκης.


Περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση των έργων και ρεμάτων:

Ανάγκη για επιθεώρηση, συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και των ρεμάτων → Ενιαίος τρόπος διαχείρισης – αντιμετώπισης των προβλημάτων από τους αρμόδιους φορείς, παρακολούθηση της απόδοσης των φορέων και έλεγχος του κόστους συντήρησης και λειτουργίας → Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης (βάσει διεθνών προτύπων), αποτελούμενο από οδηγίες, εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων, των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και των ρεμάτων.

Κρίνεται αναγκαία η δρομολόγηση δράσεων περιοδικής επιθεώρησης – συντήρησης όσον αφορά:

 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών.
 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων.
 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση των ρεμάτων.
 • Συντήρηση εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στις απαιτούμενες
  διαδικασίες.


Καθεστώς λειτουργίας – διαχείρισης έργων:

Η Διαχείριση των προτάσεων του παρόντος Master Plan, καθώς και η λειτουργία, η συντήρηση και η επιθεώρηση των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, λόγω του αριθμού των αρμοδίων και των ενδιαφερομένων, καθώς και λόγω της έκτασης στην οποία απαιτείται εποπτεία.

Βασικότεροι ενδιαφερόμενοι Φορείς στην περιοχή ενδιαφέροντος:
1. ΥΠΥΜΕ
2. ΥΠΕΝ
3. ΥΠΑΑΤ
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΟΤΑ Α’ βαθμού

Πρόταση για τη λύση του ανωτέρω προβλήματος, δύναται να αποτελέσει η σύσταση ενός ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αντιπλημμυρικής Προστασίας του συνόλου της περιοχής του παρόντος Αντιπλημμυρικού Master Plan. Ο Φορέας Διαχείρισης προτείνεται να συσταθεί μέσω Ad Hoc Νομοθετικής Ρύθμισης και να στοχεύει στο συντονισμό του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων για ζητήματα που αφορούν στην περιοχή ευθύνης του.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ