Γενικό Πλαίσιο

Με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απαιτήθηκε η εκπόνηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μaster Plan).

Σύμφωνα με το ΠΔ 123/2017, από τους καθοριζόμενους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ – Δ19), της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), προκύπτει ότι η ΔΑΕΕ – Δ19 έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, για την υλοποίηση της επικαιροποίησης του Μaster Plan των περιοχών Νομού Θεσσαλονίκης.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2003, συντάχθηκε το Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης (παλαιό Μaster Plan), του οποίου η συνολική αναθεώρηση – επικαιροποίηση κρίθηκε επιτακτική λαμβάνοντας υπόψη:

 • το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη σύνταξη του παλαιού Master Plan
 • τα εγνωσμένα ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και
 • την ανάγκη για έναν ενιαίο και επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασία, που θα λαμβάνει υπόψη τα νέα Σχέδια Διαχείρισης (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και ΣΔΚΠ των Λεκανών Απορροής Ποταμών, του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας).

Κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού από τη ΔΑΕΕ – Δ19 το Μάιο του 2018, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΥΕΤΟΣ Α.Ε.» η εκπόνηση της επικαιροποίησης του Master Plan των περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το επικαιροποιημένο Master Plan, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, έχει ως κύριο στόχο τον καθορισμό των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και δράσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος, με πρόταση ενός κατάλληλου συστήματος ιεράρχησης των μελετών, έργων και δράσεων, καθώς και προτάσεις ως προς το κανονιστικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, λειτουργίας και διαχείρισης των έργων.

Το Master Plan εκπονήθηκε σε δύο (2) Φάσεις, με τη Φάση Α’ να επικεντρώνεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και τη Φάση Β΄ να αφορά το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, που χωροθετείται εντός της περιοχής ενδιαφέροντος.

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της κάθε Φάσης, αυτό αναρτάται για διαβούλευση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης, συγκεντρώνονται οι προτάσεις, αξιολογούνται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και τα Παραδοτέα αναθεωρούνται σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις – συμπληρώσεις, ώστε να προκύψει το τελικό αντικείμενο.

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Για την άρτια ολοκλήρωση του Master Plan, συμμετείχαν ως αρμόδια στελέχη από πλευράς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) οι:

 • Κοτσώνης Αντώνιος, Γεν. Δ/ντής Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών, Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
 • Καστραντά Γεωργία, Δ/ντρια Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ-Δ19), Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
 • Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, Τμηματάρχης Μελετών ΔΑΕΕ-Δ19, Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
 • Κανελλόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ βαθμό

 Επιβλέποντες μηχανικοί της σύμβασης:

 • Η κα Ευθυμιάδου Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό, ως επιβλέπουσα για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 13 Υδραυλικών Έργων και συντονίστρια μεταξύ των επιβλεπόντων, με αναπληρώτρια την κα Τσίντα Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό με Α’ βαθμό.
 • Η κα Δραπανιώτου Καλλιόπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α’ βαθμό, ως επιβλέπουσα για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 16 Τοπογραφίας, με αναπληρώτρια την κα Ανδρεαδάκη Χριστίνα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Α’ βαθμό.

  Η κα Δραπανιώτου, αντικατέστησε με την απόφαση με αρ.πρωτ. Δ19/23464/Φ. MasterPlan Θεσσαλονίκης (29-01-2021) την: κα Ψυχογυιού Μαρία, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με Α’ βαθμό, επιβλέπουσα (από 08-08-2019 έως 29-01-2021) για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 16 Τοπογραφίας, με αναπληρώτρια την κα Τσαπούρα Ειρήνη, Πολιτικό Μηχανικό με Α’ βαθμό.

Bοηθός επιβλεπόντων: κα Μάζαρη Μαρία, ΠΕ Χημικών.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΥΕΤΟΣ Α.Ε.)

Από την ανάδοχο εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε., στην εκπόνηση του Master Plan, συμμετείχαν οι:

 • Δρ. Σπυρίδης Άνθιμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΥΕΤΟΣ ΑΕ, ως βασικός Συντονιστής όλων των ειδικών επιστημόνων της ομάδας παροχής υπηρεσίας
 • Κουτάλου Βασιλική, Γεωλόγος, M.Sc., ως Βοηθός Συντονιστή της ομάδας παροχής υπηρεσίας
 • Δερβενιωτάκης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Project Manager
 • Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Λέκτορας Εφαρμογών ΔΙΠΑΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Υπεύθυνος Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Σωτηράκου Αναστασία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Βοηθός Project Manager
 • Κωνσταντίνου Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Βοηθός Project Manager
 • Κωνσταντίνου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, M.Sc., Βοηθός Project Manager
 • Παντελίδη Κατερίνα, Νομικός, υπάλληλος της ΥΕΤΟΣ ΑΕ

Στη σύνταξη των παραδοτέων συμμετείχαν συνολικά άνω των τριάντα (30) υπάλληλοι και επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας ΥΕΤΟΣ ΑΕ. διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Δασολόγοι, Οικονομολόγοι, Νομικοί και λοιπών ειδικότητων για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσίας.

Η Γραφιστική επιμέλεια έγινε από την Εταιρεία WMDesignGroup, με υπεύθυνο τον Σιμιλδίμη Αθανάσιο.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας mpthess.gr έγινε από την Εταιρεία Ninjanet, με υπεύθυνο τον Μπαλτατζή Ευγένιο.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ