Διαδικασία

Στο συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας του υπό επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνεται η διαδικασία της διαβούλευσης ενός μήνα, μετά την ολοκλήρωση κάθε Φάσης.

Στόχο της διαβούλευσης αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για το αντικείμενο και τις προτάσεις του Master Plan.


Επιπρόσθετα, στόχο αποτελεί η ανταπόκριση των φορέων με παράθεση των απόψεων τους και των προτάσεων – παρατηρήσεων επί του τελικού παραδοτέου της κάθε φάσης του παρόντος Master Plan, αναφορικά με τις αρμοδιότητές τους στις περιοχές και στους τομείς ενδιαφέροντος του καθενός. Οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την ορθή ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, τόσο η Υπηρεσία, όσο και ο Ανάδοχος προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενημερωτικά έγγραφα), ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ενημερωθούν άμεσα για τη διαδικασία της διαβούλευσης και να συνδράμουν με τη συμμετοχή τους σε αυτή και την παράθεση των απόψεώντους.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ