Διαδικασία

Στο συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας του υπό επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνεται η διαδικασία της διαβούλευσης ενός μήνα, μετά την ολοκλήρωση κάθε Φάσης.

Στόχο της διαβούλευσης αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για το αντικείμενο και τις προτάσεις του Master Plan. Επιπρόσθετα, στόχο αποτελεί η ανταπόκριση των φορέων με παράθεση των απόψεων τους και των προτάσεων – παρατηρήσεων επί του τελικού παραδοτέου της Φάσης Α’ του παρόντος Master Plan, αναφορικά με τις αρμοδιότητές τους στις περιοχές και στους τομείς ενδιαφέροντος του καθενός. Οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την ορθή ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ
https://mpthess.gr