Νομικό Πλαίσιο

Στο Master Plan, παρατίθεται το ιστορικό των τελευταίων ετών και το ισχύον πλαίσιο των νομοθετικών διαταγμάτων σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία σε εθνικό επίπεδο και όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικότερα σημεία αυτού:

– Η διαχείριση κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πραγματώνεται με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/29-06-2018 (ΦΕΚ 2638/Β/05-07-2018), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» (EEL 288/27/06-11-2007).

– Όσον αφορά τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υφίσταται ως ισχύει το Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών Μελετών». Όπου αυτό δεν δύναται να καλύψει το αντικείμενο μελέτης, ακολουθούνται προδιαγραφές όπως οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Αποχέτευση – Αποστράγγιση – Υδραυλικά Έργα Οδών

– Αξίζει επίσης να σημειωθεί η πρόσφατη Απόφαση υπ. αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 1047/29.3.2019) με θέμα: «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», με την οποία καθορίζονται τα εν λόγω προβλεπόμενα παραδοτέα μελετών που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις νέες μελέτες αντιπλημμυρικών έργων.

– Ειδικότερα ως προς τις μελέτες οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων, πλέον πρέπει να ακολουθούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. οικ.140055/13.01.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 428/15.02.2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» και οι οποίες καθορίζουν με σαφήνεια τα περιεχόμενα των υποβαλλόμενων φακέλων οριοθέτησης.

– Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η θέσπιση του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), ο οποίος ρυθμίζει σωρεία θεμάτων που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και του Ν. 4258/2014 καθορίζονται τα σχετικά με τις οριοθετήσεις και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, που αφορούν τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

– Το ισχύον νομικό καθεστώς όσον αφορά το πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016 ως ισχύει) καλύπτει μεταξύ άλλων και τις Συμβάσεις που αφορούν μελέτες, προμήθειες, παροχή υπηρεσίας και έργα σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και ιδιαίτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί μεταβολές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ενώ συμπληρώνεται και από ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εμπλεκόμενους στην αντιπλημμυρική προστασία.

– Όσον αφορά τα ρέματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ιδιοκτησία αυτών, μεταβιβάστηκε το 2003 από την ΕΥΑΘ Α.Ε. στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (υπ’ αριθμ. 13565/ ΔΕΚΟ 236/25-2-2003 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών).

– Με το Π.Δ 30/2007 η αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης μεταβιβάστηκε στην ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης, η οποία όμως καταργήθηκε το 2014.

– Το έτος 2010 και με το Ν.3852/2010, η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και συντήρηση, αντιπλημμυρικών έργων μεταφέρεται στις Περιφέρειες της χώρας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – Άρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών – παρ. ΣΤ εδάφιο 3).

– Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4258/2014: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας: 1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, μπορεί να μελετούν και να εκτελούν έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα ή να τα αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…».

– Κατόπιν της κατάργησης της ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Π.Δ.123/2017 (‘’Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών’’) συστήνεται η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΘΡΑΚΗΣ, η οποία ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για όλα τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών (πλην των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης) και της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα οποία ανήκουν χωρικά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

– Στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΥΜΕ, εμπίπτει η μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση, ο καθαρισμός και η αστυνόμευση υδατορεμάτων) για τα έργα που χαρακτηρίζονται ως ειδικά και σημαντικά Εθνικού Επιπέδου με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως διευκρινίζεται στο 7767/30-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (΄΄Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την ανιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων΄΄), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’) και όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4258/2014.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ