Στάδιο ΙΙΙ: Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου

Εργασίες Σταδίου:

 

  • Σε πρώτη φάση, ορίστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια σχεδιασμού των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι αρχές και τα κριτήρια, σε συνδυασμό με τις συνολικές δράσεις και τα μέτρα που έχουν προταθεί από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), αποτελούν τον κορμό του γενικού σχεδιασμού – προγραμματισμού των Αντιπλημμυρικών Έργων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

 

  • Με σκοπό την αντιμετώπιση και ορθή διαχείριση των πλημμυρικών θεμάτων, δημιουργήθηκε ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, με τη βοήθεια του οποίου (με χρήση κατάλληλων κριτηρίων), δύναται να ιεραρχούνται οι προς υλοποίηση πράξεις στα πλαίσια του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού σε μία περιοχή και εν προκειμένω στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

  • Στο ανωτέρω σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, εισήχθησαν προς αξιολόγηση τα εκατόν δέκα πέντε (115) Αντιπλημμυρικά Θέματα τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος και τα αναλυτικά αποτελέσματα από την αξιολόγησή τους παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα.

 

  • Παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά οι Προτάσεις του Master Plan όσον αφορά δράσεις, έργα – μελέτες προς ολοκλήρωση και νέες μελέτες – έρευνες.

 

  • Παρατέθηκαν τα σχετικά στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία έχει ως στόχο την καταγραφή των απόψεων – παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινωνικού συνόλου, ώστε η ολοκλήρωση του παρόντος Master Plan, να συνάδει με τις ορθές πρακτικές ενός Στρατηγικού Σχεδίου.

 

  • Παρουσιάστηκε η Γενική Ιδέα (concept) του MasterPlan. Αυτή αφορά τους βασικούς άξονες των προτάσεων του Master Plan και τις περιοχές σημαίνουσας αξίας που αυτές αφορούν, καθώς και τις προτάσεις σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας – διαχείρισης αντιπλημμυρικών έργων και την περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση έργων και ρεμάτων.

 

Author avatar
ΥΕΤΟΣ