Στάδιο ΙΙ: Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης

Εργασίες Σταδίου:

 

  • Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των μέτρων που προτείνει (κατασκευαστικά και μη κατασκευαστικά) για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου.

 

  • Αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των προγραμματιζόμενων έργων (ήτοι τα υπό μελέτη και τα μελετηθέντα έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος), λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες και τις αλλαγές χρήσεων γης, την κείμενη νομοθεσία, τις παραδοχές σχεδιασμού των έργων, καθώς το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας.

 

  • Αξιολογήθηκε το υφιστάμενο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, οι διαθέσιμες όμβριες καμπύλες και βροχομετρικά στοιχεία και προτάθηκαν μέτρα – δράσεις για την επέκταση του εν λόγω δικτύου.

 

  • Αξιολόγηση του κινδύνου των ευάλωτων σε πλημμύρα σημείων. Για τη διενέργεια της αξιολόγησης, απαιτήθηκε αρχικά ο καθορισμός των κατηγοριών των ευάλωτων σε πλημμύρα σημείων και η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις χαρακτηρισμού σημείων και περιοχών ως ευάλωτων σε πλημμύρα. Σε δεύτερο επίπεδο αξιολογήθηκε ο συντελεστής κινδύνου τους, ενημερώθηκε η βάση δεδομένων τους με τις αντίστοιχες εγγραφές και δημιουργήθηκαν ζώνες επιρροής πλημμυρικής κατάκλυσης ανά κατηγορία. Έπειτα με χωρική ανάλυση δημιουργήθηκαν τα επιμέρους ψηφιδωτά δεδομένα (raster datasets) με τους συντελεστές επικινδυνότητας, τα οποία συνυπολογίστηκαν για να δημιουργηθεί ο Χάρτης Κινδύνου των Ευάλωτων σε Πλημμύρα σημείων.

 

  • Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και των σημαντικών υδάτινων αποδεκτών, όπως αυτή προέκυψε από τη συλλογή των στοιχείων της προηγούμενης ενότητας, από την καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν.

 

  • Kαταγραφή των απόψεων των τοπικών Οργάνων, όσον αφορά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην αντιπλημμυρική προστασία, τα εμφανιζόμενα προβλήματα και αντίστοιχες προτάσεις επίλυσης αυτών.

 

  • Παρατέθηκε και αξιολογήθηκε το βασικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ως προς τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας.

 

  • Από το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων και των ανωτέρω αξιολογήσεων, προέκυψε το σύνολο των Αντιπλημμυρικών Θεμάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο προβλήματα που επιβάλλουν την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων όσο και ζητήματα για τα οποία απαιτούνται κατάλληλες δράσεις (μη κατασκευαστικά μέτρα) από τους αρμόδιους Φορείς.
Author avatar
ΥΕΤΟΣ