Στάδιο Ι: Καταγραφή και οργάνωση υπάρχουσας πληροφορίας

Εργασίες Σταδίου:

  • Ανασκόπηση του παλαιού Master Plan, το οποίο συντάχθηκε το 2003. Εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τα έργα, οι μελέτες και οι γενικότερες δράσεις που προτάθηκαν από το παλαιό Master Plan και εξετάστηκε ο βαθμός υλοποίησης αυτών έως σήμερα.
  • Αναγνώριση των βασικών αποδεκτών ανά περιοχή και υπολεκάνη της περιοχής μελέτης
  • Εξέταση υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της ευρύτερης περιοχής. Εντοπίστηκαν οι θέσεις αυτών και συλλέχθηκαν βροχομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας αυτών. Ακόμη, έγινε καταγραφή ομβρίων καμπυλών που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες υδρολογικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως και των αντίστοιχων προτεινόμενων από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ EL10).
  • Συλλογή και καταγραφή των διαθέσιμων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι διαθέσιμες μελέτες συγκεντρώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν (όπου δεν υπήρχαν ψηφιακά αρχεία), έπειτα από πλήθος επικοινωνιών και συσκέψεων του Αναδόχου με τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Συλλογή στοιχείων για τα υφιστάμενα, προγραμματιζόμενα και υπό κατασκευή έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος – καταγραφή και ψηφιοποίηση των θέσεων αυτών.
  • Συλλογή πληροφοριών για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ