Τελική διαβούλευση (Α’ και Β’ Φάση)

Ενέργειες από την Υπηρεσία (ΔΑΕΕ – Δ19) και από τον Ανάδοχο (εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε.):

Η ολοκλήρωση της εκπόνησης του Master Plan (Φάση Α’ και Β’) από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, πραγματοποιήθηκε
με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 38110/13-05-2021 και 38311/13-07-2021διαβιβαστικά έγγραφα της ΥΕΤΟΣ Α.Ε, με τα οποία παραδόθηκε στην Υπηρεσία.

Η τελική διαβούλευση, μετά από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και Β’, ξεκίνησε με τη σχετική Ανακοίνωση της ΔΑΕΕ (21-10-2021) για την ανάρτηση των παραδοτέων του Master Plan στην παρούσα ιστοσελίδα (με διαδραστικό περιβάλλον γεωπύλης) mpthess.gr. που δημιούργησε ο Ανάδοχος για την παρουσίαση του Master Plan και των προτάσεων αυτού στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό.

Ακολούθως, απεστάλη από τη ΔΑΕΕ το υπ.αριθμ. πρωτ. 23351/31-01-2022 έγγραφό ενημέρωσης περί της Τελικής Διαβούλευσης επί των παραδοτέων της Α’ και Β’ φάσης προς τους ενδιαφερόμενους Φορείς, με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή σχετικών παρατηρήσεων έως τις 14-02-2022. Ωστόσο, κατόπιν σχετικών αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αποστολή των παρατηρήσεων και σχολίων τους, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχολίων και παρατηρήσεων στα πλαίσια της διαβούλευσης, παρατάθηκε έως την 28-02-2022, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΔΑΕΕ (αρ.πρωτ.: 44504/15-02-2022).

Κατά τη διάρκεια της τελικής διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες με ενδιαφερόμενους φορείς και ανταλλαγές απόψεων επί του παραδοτέου, ενώ λήφθηκαν και έγγραφα με παρατηρήσεις επί των παραδοτέων του Master Plan από τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο σύνολο τους, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπλεκόμενων φορέων που ανταποκρίθηκαν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, λήφθηκαν υπόψη, αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν καταλλήλως στo τελικό παραδοτέο του Master Plan (τελική, ενιαία παράδοση Φάσης Α΄και Β΄).

Author avatar
ΥΕΤΟΣ