Τελικά Παραδοτέα MasterPlan

Το ενιαίο επικαιροποιημένο Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης υποβλήθηκε στη ΔΑΕΕ, τον Μάιο του 2022,
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39011/06-05-2022 έγγραφο της εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε., αποτελούμενο από τα απαιτούμενα περιεχόμενα (Τεύχος Master Plan, Tεύχη Παραρτημάτων, Φάκελος Χαρτών, Τεύχος Τελικής Έκθεσης, Τεύχος Συνοπτικής Έκθεσης) και αφορά και τις δύο εκπονηθείσες Φάσεις Α’ και Β’ της παροχής υπηρεσίας, ήτοι για περιοχές τόσο εντός, όσο και εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Τα ανωτέρω Τελικά Παραδοτέα (Τεύχη και Χάρτες), τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ πρωτ. 165794/27-05-2022/Αποφ. Γ.Δ. Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (ΑΔΑ: 9Κ5Β465ΧΘΞ- 2Ε7)/Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Εγκριτική Απόφαση, είναι προσβάσιμα μέσω των παρακάτω συνδέσμων.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ
https://mpthess.gr