Στάδιο Ι: Καταγραφή και οργάνωση υπάρχουσας πληροφορίας

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο Ι: Καταγραφή και οργάνωση υπάρχουσας πληροφορίας

Εργασίες Σταδίου: Ανασκόπηση του παλαιού Master Plan, το οποίο συντάχθηκε το...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο ΙΙ: Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης

Εργασίες Σταδίου:   Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Σχεδίου...