Στάδιο ΙV: Σύνταξη Μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Για τη σύνταξη του μητρώου έργων, μελετών και εγγράφων, αξιοποιήθηκαν τόσο τα στοιχεία και δεδομένα που απέστειλαν οι αρμόδιοι φορείς, όσο και αυτά που συλλέχθηκαν και δημιουργήθηκαν από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

Το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του παρόντος Έργου, οργανώθηκαν σε μια ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων (File Geodatabase).   Σχεδιάστηκε για να χειρίζεται εκτενή σειρά δεδομένων που συλλέχτηκαν και θα συλλέγονται μελλοντικά. Με αυτό τον τρόπο όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αντίστοιχες χωρικές πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία, ώστε να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση και να αξιολογηθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων (File Geodatabase) που δημιουργήθηκε, περιέχει δομημένα  σε γεωγραφικά (χωρικά) σύνολα (Feature Datasets), πλήθος στοιχείων και δεδομένων  (spatial and non- spatial documents) και  γεωγραφικών χαρακτηριστικών (feature classes)  που αναφέρονται  γεωγραφικά στην περιοχή ενδιαφέροντος του Έργου.

Αποτελείται από (α) ψηφιακή βιβλιοθήκη μελετών και εγγράφων και (β) βάση γεωγραφικών και μη δεδομένων με τις θέσεις έργων και άλλων δεδομένων.

Περιλαμβάνει Μητρώο Καταγραφής Τοπογραφικών Αποτυπώσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια του ΣΔΚΠ και άλλων Μελετών , καθώς και Μητρώο Έργων και Μελετών

Τα στοιχεία που ενσωματώθηκαν,  πληθύσμωσαν τη γεωγραφική βάση δεδομένων και προήλθαν από:

-το Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, του 2003

-την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, (ΣΔΛΑΠ, ΠΑΚΠ, ΣΔΚΠ), όπως αυτή αποτυπώνεται στην υλοποίηση της για το ΥΔ EL10

-στοιχεία που αναζητήθηκαν και χορηγήθηκαν από φορείς όπως, ΔΑΕΕ – Δ19 του ΥΠΥΜΕ ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΤΑ της περιοχής ενδιαφέροντος, Διεύθυνση Δασών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και

-δεδομένα που συνέλεξε και δημιούργησε ο Ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου.

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Περιέχει καταγραφές που προέρχονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, καθώς και από καταγραφές που προέκυψαν στα πλαίσια του παρόντος έργου. Το Μητρώο σχεδιάστηκε, ώστε να δύναται να καταχωρήσει και καταγραφές που θα προκύψουν στο μέλλον

Αναπτύχθηκε, ως ένα σύνολο δεδομένων (γεωγραφικών και μη) που εμπεριέχεται στην Ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων του έργου, με δυνατότητες (αν χρειαστεί) να αποτελέσει και ξεχωριστή γεωγραφική βάση δεδομένων στο μέλλον. Βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από την οδηγία INSPIRE . Ως τύπος αρχείου βάσης δεδομένων, διατηρεί την ευελιξία να προσαρμόζεται σε κατάλληλες μορφές, ανάλογα με τη μελλοντική χρήση που θα επιλέξει ο φορέας να τη χρησιμοποιήσει (υπάρχει δυνατότητα χρήσης σε περιβάλλον λογισμικών GIS, είτε εμπορικών είτε ελεύθερων).

 

ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα στοιχεία και δεδομένα του Μητρώου Έργων και Μελετών, αφορούν:

Α) Τις συλλεχθείσες μελέτες από τους φορείς,  για την περιοχή ενδιαφέροντος Master Plan

Β) Τα προγραμματιζόμενα – υπό κατασκευή έργα περιοχής ενδιαφέροντος Master Plan,
Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται  προγραμματιζόμενα – υπό κατασκευή έργα. Για τα δεδομένα αυτά, έχουν δημιουργηθεί σχετικά αρχεία γεωγραφικών χαρακτηριστικών (feature classes) με σημειακή  χωρική αναφορά και περιγραφικό περιεχόμενο.

Γ) Χαρτογραφικά έγγραφα. Ως τέτοια, νοούνται όλα τα παραγόμενα αρχεία που αναφέρονται σε χάρτες, τα οποία δημιουργούνται στα πλαίσια υλοποίησης κάποιου έργου. Συνήθως έχουν μορφή αρχείου  σχεδιαστικού (.dwg) ή εικόνας (.jpg, ,tif) ή αρχείου τύπου εντύπου (pdf)  ή φύλλου εργασίας (.xls) ή αρχείου κειμένου (.docx).

Author avatar
ΥΕΤΟΣ